decoration

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku Adres: ul. Nasielska 21, 05-140 Serock Dni i godziny otwarcia: od wtorku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00 Prowadzący punkt: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

PSZOK

ZASADY DZIAŁANIA PSZOK W SEROCKU

1.   Postanowienia ogólne

 1. Poniżej okreslone zostały zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej   PSZOK,   zlokalizowanego przy Nasielskiej 21 w Serocku.
 2. Nadzór nad PSZOKIEM prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
 3. PSZOK jest otwarty od wtorku do soboty, w godzinach 7.00 – 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. PSZOK jest zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych oraz jest wyposażony w system monitoringu.
 5. Korzystanie z usług PSZOK oznacza akceptację niniejszych zasad.
 6. PSZOK przyjmuje bez dodatkowej opłaty (w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Serock.

2.   Zasady korzystania z PSZOK

 1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do:
  1. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. stosowania się do zaleceń pracowników PSZOK;
  3. stosowania się do przepisów BHP i PPOŻ, w tym w szczególności dotyczących zakazu palenia tytoniu oraz używania źródeł otwartego ognia na terenie PSZOK;
  4. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 2. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Mieszkańcy zapewniają wyładunek odpadów komunalnych dostarczanych na PSZOK we własnym zakresie.
 4. Wjazd na teren PSZOK odbywa się wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikiem PSZOK. otrzymaniu zgody pracownika PSZOK.
 5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do udokumentowania prawa do korzystania z PSZOK, w postaci okazania dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami w Mieście i Gminie Serock za ostatni kwartał lub miesiąc, w przypadku mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.
 6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do wskazania miejsca pochodzenia odpadów (miejscowość, ulica, nr posesji, nr lokalu). Podane dane muszą być zgodne z informacją wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Serock. Brak przekazania ww. danych skutkować będzie odmową przyjęcia odpadów w PSZOK.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie na potrzeby niezbędne do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem PSZOK, realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  PSZOK, procesu ewidencjonowania odpadów oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z PSZOK.
 8. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który weryfikuje czy zostały dostarczone w sposób selektywny oraz czy są one zgodne z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK. W przypadku stwierdzenia, że odpady te nie pochodzą z gospodarstwa domowego lub nie są zebrane w sposób selektywny pracownik ma prawo odmowy przyjęcia tych odpadów.
 9. Fakt przyjęcia odpadów zostaje odnotowany przez pracownika w „Ewidencji odpadów przyjmowanych w PSZOK”.
 10. Pracownicy PSZOK nie rozładowują dostarczonych odpadów, wskazują jedynie miejsce, pojemnik oraz kontener, w których Dostarczający umieszcza odpady.

3.   Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 1. papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w workach foliowych o poj. od 60 l do 120 l lub związane. Niedopuszczalne jest dostarczanie odpadów papieru, tektury odpadów opakowaniowych z papieru i tektury w postaci nieuporządkowanej.
 2. metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - w workach foliowych o poj. od 60 l do 120;
 3. szkło, odpady opakowaniowe ze szkła - w workach foliowych o poj. od 60 l do 120;
 4. bioodpady - luzem. Dopuszczalne jest dostarczenie również drobnych gałęzi o średnicy do 5 cm, o całkowitej długości, nie większej niż 1 m.
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe – odpady w miarę istniejących możliwości powinny być rozłożone na części;
 6. zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych lub pojazdów jednośladowych (za wyjątkiem zużytych opon pochodzących z działalności rolniczej oraz pochodzących z pojazdów samochodowych  o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 Mg);
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym odpady ceramiczne i elementy wyposażenia, m.in. kabiny prysznicowe, brodziki, umywalki; (z zastrzeżeniem, że jednorazowo 1 okno pochodzące z gospodarstwa domowego; odpady budowlane i rozbiórkowe jednorazowo z jednego gospodarstwa domowego w worku o pojemności maksymalnie do 240 l.).
  • UWAGA: jeżeli remont był wykonywany przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą – wykonawca remontu staje się właścicielem odpadów i na nim spoczywa obowiązek ich zagospodarowania .
 8. odpady tekstyliów i odzieży;
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 10. zużyte baterie i akumulatory;
 11. przeterminowane leki;
 12. odpady niebezpieczne i chemikalia – w nieuszkodzonych i szczelnych opakowaniach;
 13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 14. przepracowany olej silnikowy w oryginalnych opakowaniach o pojemności do 5 l.

4.   Rodzaje odpadów nie przyjmowanych przez PSZOK

W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest,
 2. papa, materiały dociepleniowe takie jak wełna mineralna, styropian elewacyjny i siatka elewacyjna;
 3. części samochodowe, w tym elementy tapicerki, karoserii oraz szyby samochodowe, akumulatory samochodowe;
 4. środki transportu, ich elementy i części;
 5. odpady niebezpieczne w nieszczelnych opakowaniach;
 6. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 7. konary, grube gałęzie powyżej 5 cm, karpy drzew;
 8. ziemia i trawa z darniną;
 9. odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym również z działalności rolniczej;
 10. odpady w postaci odpadowej tkanki zwierzęcej w tym zwłoki zwierząt;
 11. odpady dostarczone w ilościach mogacych świadczyć, że pochodzą one z działalnosci gospodarczej lub rolniczej.

5. Uwagi końcowe

 1. Pracownik   PSZOK   ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić od osoby nieupoważnionej do korzystania z PSZOK, z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z nieruchomości położonej na terenie innej gminy oraz jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu
 2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, 05-140 Serock na adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl
Bądź na bieżąco!

Odkryj Serock z naszą aplikacją mobilną! Znajdź najbliższe wydarzenia, atrakcje i ważne informacje. Pobierz teraz i zanurz się w pełnym możliwości życiu miejskim!